برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
14 مارس 2003
به نقل از کتاب خاطرات يک زنداني از زندانهای جمهوری اسلامي در جمهوري اسلامي از آغاز رسم بر اين بوده است که هنگام دستگيري افراد مظنون به آنها چيزي گفته نمي شود. متهم در طي جريان بازجويي هم حق استفاده از وکيل مدافع ندارد. همه ي افراد مظنون بدون تبعيض (و اين شايداز جمله موارد معدود يا نادري است که اسلام ناب محمدي خميني تبعيضي بين افراد قايل نمي شود) شکنجه مي شوند و گاه اين شکنجه تا کشتن زنداني ادامه مي يابد. در طي دوره ی بازجويي، زنداني در انفرادي نگه داشته مي شود و تا پرونده تکميل نشود به خانواده او اجازه ملاقات داده نمي شود. بعد زنداني را به محضر دادگاه شرع (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS