برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
23 مه 2006
آیا آنگاه که من بیش از 9 ماه در جعبه های معروف حاجی داوود رحمانی بدون حرکت نشسته بودم و از کوفتگی بدن چنان چه کوچک ترین حرکتی می کردم توسط گزارش همین توابین ( زهره شاه حسینی ها ) مورد ضرب و شتم قرار می گرفتم امکان گفتگو با این وحشییان نا انسان داشتم که امروز در خارج کشور برای تفاهم! با آن ها به گفتگو به نشینم. روز شنبه عصر دومین روز سمینار وقتی که وارد سالن شدم صدای همهمه و شادی زنانی را در سالن بودند شنیدم. در همین حال سارا زندانی سیاسی سابق را دیدم که به طرفم آمد از دیدنش خوشحال شدم زیرا که مدت¬ها بود که از او خبری نداشتم و چند تن از زندانیان سابق دیگر (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS