برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
23 مه 2006
توضيح آخرين بخش ميزگرد در باره زندان نويسي و کتاب "نه زيستن و نه مرگ" را در پيش روی داريد. راست اين است که از انتشار آخرين بخش اين ميزگرد چند ماه می گذرد. متاسفانه گرفتاری ها و پيش آمدهای مختلف مانع برگزاری به وقت و ادامه اين ميزگرد در همان زمان شد. تلاش چندين باره ما به دلايل مختلف موفق نبود و در دو بار آخر نيز مشکلات فني معضل آفرين شدند. ميزگرد با استفاده از اينترنت و برنامه پالتاک صورت گرفته است که تنها راه برای گردهم آيي از چند کشور بود. در آخرين تلاش هم باز متاسفانه ايرج مصداقي به دليل مشکلات فني از امکان صحبت کردن محروم ماند. با اجازه خود ايشان ما (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS