برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
22 مه 2006
متأسفانه ما فقط این سوی خشونت را می‌بینیم و با آن درمی‌افتیم . و همین جاست که عاملان پدیده‌ی دهشتناک توبه و تواب در سایه قرار می‌گیرند. سوال این جاست که آیا بیرون کردن از سمینار نوعی قدرت و خشونت نیست؟ به عنوان یکی از اعضای کمیته‌ی برگزارکننده‌ی سمینار چکیده‌ای از احساس و برداشت خودم را پیرامون این پیشامد بیان می‌کنم . امید که زندانیان مقاوم بدانند که این برداشت و احساس قرار نیست زیبایی مقاومت آن‌ها را نبیند . هم‌چنین باور کنند مرا که قرار نیست از زیبا نوبری و توبه کردنش قدردانی شود! زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان با نوشتن بخشی از زندگی خود در زندان و (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS