برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
17 سپتامبر 2006
اين روي ديگر سکه است. عده اي ميگويند بدون سرنگوني رژيم امکان مجازات عاملان وجود ندارد و يا گروه ديگري مي گويند پيش از برقراري نظام سوسياليستي امکان دست يابي به عدالت موجود نيست. به گمان من در وراي ظاهر تند و تيز اين شعار چنين برخوردهايي جز انفعال کارکرد عملي ديگري ندارد. "شعار درماني" همين است يعني با طرح شعارهاي تند خود را ارضا کردن! اينها عملا به ما خانواده ها مي گويند برو در خانه بشين و دستت را در جيبت بگذار تا حکومت سرنگون شود و يا سوسياليسم و يا رژيم خوبي برقرار شود بعد بيا دادخواهي کن! آيا در اروگوئه که ژنرال هاي جنايت کار محاکمه و مجازات شدند (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS