برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
17 سپتامبر 2006
متأسفانه به دلیل نبود و یا کمبود فضای باز سیاسی جهت بیان خواسته های مردم، این یک فرهنگ شده است که افراد آگاهانه و یا ناآگاهانه در گرد هم آیی های سیاسی و یا صنفی و یا مناسبت های خاص، می خواهند حداکثر بهره را ببرند و مسایل ناگفته خود را نیز مطرح کنند. این نوع نگاه همیشه به حرکت های مشخص آسیب زده و می زند و در نتیجه نمی توانیم هم فکری و هماهنگی لازم، جهت رسیدن به یک هدف مشترک را به دست بیاوریم مراسم در خاوران چند سالی است که رنگ و بویی دیگر یافته است و حداقل سالی دوبار گرد هم آیی گسترده داریم. این گرد هم آیی ها دیگر به خانواده ها محدود نمی شود و این بسیار جای (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS