برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
17 سپتامبر 2006
آیا صحیح تر نیست که خانواده ها را به عنوان صاحبان این مراسم به رسمیت بشناسیم و به روش و منش آنها در برگزاری مراسم احترام بگذاریم و برای حمایت از آنها، بزرگداشت یاد قربانیان و حفظ خاوران حضوری وسیع داشته باشیم؟ در سال گذشته در مراسمی که از طرف کانون خاوران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت برگزار شده بود، فیلمی پخش شد که نشان میداد تنی چند از شرکت کنندگان سرود انترناسیونال را در این مراسم میخواندند. با توجه به آشنائیم با چگونگی برگزاری این مراسمها، گمان کردم که این مسئله نمیتواند حقیقت داشته باشد و به همین دلیل از یکی از (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS