برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
17 سپتامبر 2006
بدنبال مرگ دو زنداني عقيدتي در زندانهاي ايران، تنها بفاصله دو هفته, فدراسيون بين المللي حقوق بشر، انجمنهاي عضو و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نگراني عميق خود را از وضعيت زندانيان سياسي و مدافعان حقوق بشر زنداني در ايران ابراز مي دارد و از مسئولان ايراني خواهان تحقيقات مستقل و بي طرف در باره اين مرگها است. در 6 سپتامبر 2006 مقامات مسئول جمهوری اسلامي مرگ ولي الله فيض مهدوي ٢٨ ساله را در زندان اعلام كردند. مرگ او بدنبال مرگ اكبر محمدي در 31 ماه جولاي 2006 كه در زندان مخوف اوين در تهران زنداني بود، اتفاق افتاده است . اين دو زنداني در اعتراض به وضعيت (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS