برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 دسامبر 2006
مقدمه پس از پایان جنگ سرد به نظر میرسد که توسعه مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکی از مرکزی ترین مسائل در سیر تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و بسیاری از جنبشهای سیاسی توسعه مبانی حقوق بشر را از اهداف اصلی خود اعلام کرده اند. کاربرد بی ملاحظه شعارهائی که در دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، امری رایج در میان فعالین سیاسی ایران است. آنان بدون آنکه به جنبه های حقوقی، سیاسی، احتماعی و اخلاقی مسائل توجه لازم را مبذول کنند، تنها به دلیل منفعتهای عملی و لحظه ای، آنها را تکرار میکنند. نویسنده نگران است که تکرار این شعارها، ما را (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS