برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 دسامبر 2006
جمهوری اسلامی می تواند به خود ببالد که در سالهای گذشته در آمار اعدام جزو کشورهائی بوده که بالاترین مقام؟! را - در دوسال گذشته بعد از چین مقام دوم- داشته اند و در اعدام نوجوانان ایران گوی سبقت را ربوده است. «بنگرید، تامل کنید و بیندیشید! آیا گمان دارید درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه می آموزد؟ مگر چه می آموزید با این درس عبرت؟ این را که نباید کشت؟ نباید کشت را چگونه می آموزید؟ با کشتن؟ من در تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم مجازات مرگ تامل کرده ام. چیست معنایش؟ هیچ، جز عملی نفرت انگیز و بیهوده، هیچ، جز خشونتی خونبار که اگر به دست فرد باشد جنایتش می گویند و (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS