برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 دسامبر 2006
ترک خوردن و پوست انداختن گفتمان و رفتار های رایج سیاسی و به چالش کشیدن رفتار عهد ماضی در نزد بسیاری از ما دستاوردی جز محکوم کردن خشونت برای جنبش دموکراسی خواهی درپی نداشته است. یک بار برای همیشه باید با کین خواهی وداع کرد، تا جامعه از خشونت فاصله نگیرد خشونت مثل سیل وزلزله و دیگر بلایای آسمانی هراز چندگاه بر سرمان آوار می شود. پیش از آن اما باید به نبرد با تحمیل کننده گان خشونت پرداخت. پدیده تواب وتوابیسم مهمترین بخش از حیات آمیب گونه وهستی انگلی نظام زندان اسلامی می باشد. هویت اسلامی واسلامیزه کردن جامعه در "همسان سازی"شریعت گونه کار به دستان اسلامی (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS