برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 دسامبر 2006
شناخت و آشنایی من با کاوه به زمان انتشاربیانیه ١٦ آذر وموجودیت سازمان فداییان خلق ایران بر میگردد کاوه ای که من میشناختم انسانی مهربان وغیر مذهبی بود با روحیه ای شاد و لیبرال مسلک(که آن زمان وی را این گونه میشناختیم)صورتش همیشه ته تراش بودوادکلن زده. باچم وخم وپیچیدگی های سیاست هم چون بسیاری ناآشنا بود.بیشتر شور بود تا شعوری هدفمند(هم چون بسیاران) ضد توده ای بود و شکل گیری جریان ١٦ آذررامنطبق بامواضع سیاسی خودش ارزیابی کرده بود.وی در سال ١٣٦٢ ودرضربه اولیه به جریان١٦ آذر درپاییزآن سال دستگیر میشود.دیداری که پس از ٢٣ سال مادیت میابد و به نظرم کاوه ٤۹ ساله (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS