برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 سپتامبر 2007
بيداران رسانه است. و مي خواهد رسانه بماند. رسانه ای مستقل از هر نظر، اما رسانه ای در حد توان خود و امکانات موجود، رسانه ای حرفه ای و تخصصي در امر حقوق بشر. بيداران اما مشخصه ای ديگر هم دارد که در منشور آن چنين آمده است، رسانه ايست که " دادخواهي برای کشته شدگان جنايات سياسي را وظيفه خود مي داند و در اين راه گام بر مي دارد." بيداران با تاخيری نه ماهه انتشار يافت. دلايل متعددی دست به دست هم دادند، تا انتشار بيداران را به تاخير اندازند. بيداران بر آن است که نشريه ای اختصاصي در باره حقوق بشر باشد با رويکردی که بعنوان شعار بر سر در آن نقش بست : "ايراني بدون (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS