برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 سپتامبر 2007
بسیاری از همسران و فرزندان، خواهران و برادران نیز همیشه حضور دارند. اگر تا بحال ما خانواده ها با هم و در کنار هم نبودیم، شاید این امکان را نداشتیم که بتوانیم نام و یاد و خاطرۀ عزیزان مان را زنده نگاه داریم و حضور خود را به اثبات برسانیم و اگر حضور خود را به اثبات نمی رساندیم این امکان را نداشتیم که مراسم سال گرد عزیزان مان را در خانه ها و همچنین در خاوران برگزار کنیم و حفظ آن نیز به وجود ما وابسته است و اینکه هر کدام تلاش کنیم که خانواده هایی را که در جمع ما حضور ندارند را به جمع خود بیافزاییم و آنها را تشویق کنیم که سر خاک عزیزان شان بیایند و این رابطه را (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS