برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 سپتامبر 2007
از بیداران به عنوان سایتی که بخش مهمی از مطالب و عمده ستونهای خود را به مسائل مربوط به دادخواهی اختصاص داده است، انتظار میرفت که به سئوالات اساسی بپردازد، نظیر، آیا مجازات مسئولان جمهوری اسلامی که در جنایتهای انجام شده دست داشته اند و یا در صدور فرمان آن دخالت کرده اند بخشی ضروری از پروسه دادخواهی است؟ آیا نهادهائی نظیر کمیسیون حقیقت میتوانند جایگزین محاکمه متهمان گردند؟ آیا "عدالت انتقالی" را باید به این مفهوم درک کرد که محاکمه کسانی که مسئول بیرحمیهای رژیم گذشته هستند، به زیان توسعه دمکراسی و حقوق بشر است؟ بیداران چهار سالی است که منتشر میشود. نوشته ای (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS