برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 سپتامبر 2007
«تواب» به روزگار جمهوری اسلامی به زندانیانی اطلاق می شود که از سر اعتقاد یا در اثر شکنجه، به انگیزه رهائی از زندان یا مرگ و .. و یا ترکیبی از همه عوامل، نه فقط از عقاید خود، به ظاهر یا در واقع، برمی گشتند که نظام عقیدتی شکنجه گران را نیز، باز هم به ظاهر یا به واقع و البته در سطوح متفاوت، می پذیرفتند و در ابعاد مختلف و نه یکسان با زندانبان همکاری می کردند. گرداننده یا گردانندگان محترم وب سایت بیداران (با پوزش به ناچار گردانندگان می نویسم چرا که در وب سایت شما عنوان های رایج در رسانه ها چون سردبیر، مدیر، ناشر، مسئول و.. را نیافتم.) مقاله جالب و تفکر (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS