برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
9 اكتبر 2007
شصت و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، متشکل از ١۹٢ کشور عضو در اکتبر ٢٠٠٧ (مهر- آبان ١٣٨٦) به بررسي قعطنامه ای برای تعليق قانوني مجازات اعدام اختصاص خواهد يافت. طومار حمايت از تعليق قانوني بين المللي را امضا کنيد سازمان ملل متحد را فرا بخوانيم تا پيشنهاد تعليق قانوني بين المللي مجازات اعدام را تصويب کند. شصت و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، متشکل از ١۹٢ کشور عضو در اکتبر ٢٠٠٧ (مهر- آبان ١٣٨٦) به بررسي قعطنامه ای برای تعليق قانوني مجازات اعدام اختصاص خواهد يافت. تصويب اين قعطنامه گام اخلاقي بزرگ و پيشرفتي پر اهميت برای لغو مجازات اعدام در (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS