برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
15 مارس 2008
روز جمعه به مناسبت نوروز، خانواده های جانباختگان، به همراه جمع کثيری از مردم، در گورستان خاوارن گرد هم آمدند. حضور گسترده مردم، بخصوص جوانان، با دسته های گل، جلوه زيبای به اين گلستان داده بود. در اين مراسم تقريبا هيچ مامورحکومتی حضور نداشت و مراسم به آرامی ادامه يافت، شکوه و عظمت آن بقدری بود که همه را تحت تاثير قرار می داد ... روز جمعه به مناسبت نوروز، خانواده های جانباختگان، به همراه جمع کثيری از مردم، در گورستان خاوارن گرد هم آمدند. حضور گسترده مردم، بخصوص جوانان، با دسته های گل، جلوه زيبای به اين گلستان داده بود. همه جا غرق گل بود، مادران جانباختگان، (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS