برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 آوريل 2008
بيداران در اين سال ضمن تلاش برای ادامه انتشار فصلنامه، همچنین برای " دادخواهی، حقيقت و عدالت" که بر سر در بيداران نقش خواهد بست، کوشش خود را صرف انتشار آنلاين مقالات و نظرات مرتبط با امر دادخواهي خواهد کرد. دراين دوره از انتشار، هميار و همکار هميشگي بيداران، منيره برادران مسئوليت سردبيری آن را بر عهده خواهد داشت. اين سال سالی پراهميت برای ماست. اين بار هم ما نتوانستيم شماره ويژه ی بيداران را در موعد مقرر منتشر کنيم. با آنکه همه دوستاني که برای نوشتن مقاله در باره ی حقوق بشر به ما قول همکاری داده بودند، اما متاسفانه برخي از مقالات تا امروز هم آماده نشده (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS