برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
3 مه 2008
لیست حاضر تنها دربرگیرنده کتابهای خاطرات، اسناد و تحقیق در باره زندانهای جمهوری اسلامی ایران است. گزارشات و مقاله های پراکنده در سایتها و نشریات به دلیل گستردگی و مشکل دسترسی خواننده به آنها در این لیست منظور نشده است. لیست ما نقصها و کمبودهائی دارد. در تکمیل آن ما را یاری کنید. ۱- ديوار الله اکبر، سياوش بشيری، انتشارات پرنگ پاريس ۱۳۶١ ۲- یادداشتهای روزانه زندان، محسن فاضل، نشر از هواداران سلزمان پیکار ١٣٦٤ ۳- خوب نگاه کنيد، راستکی است ــ پروانه عليزاده، نشر خاوران، چاپ اول پاريس، ١٣٦٦، ترجمه شده به آلمانی و فرانسه ۴- قبيله آتش در تله گرگ، فريدون (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS