برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
5 ژوئن 2008
از طریق مصاحبه با هادی امینیان با گوشه هائی از کشتار زندانیان سیاسی در همدان آشنا می شویم. وی در اسفند سال ١٣٦١ در ارتباط با سازمان راه کارگر دستگیر شد و تا پایان اسفند سال ١٣٦٧ در زندان همدان بود. هادی امینیان ابتدا به اعدام محکوم شده بود که حکم او بعدا به بیست سال حبس تخفیف یافت. آقای هادی امینیان شما در تابستان ٦٧ در کدام زندان بودید؟ در تابستان ١٣٦٧ در زندان همدان بودم و به عنوان مسئول امورصنفی بند، که با انتخاب زندانیان و توافق مسئولین زندان بود، در جریان امور ظاهری و شکل گیری کشتارها قرار گرفتم. در این زمان در رفتار مسئولین و نگهبانان زندان شاهد (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS