برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 ژوئيه 2008
"دوزخ روی زمین" فقط روایتی از زندان نیست که جستجویی در ایدئولوژی تدوین‌گران دوزخ، و نگاه به مذهب فرمانگران مرگ و شکنجه است. تلاشی‌ست برای پاسخ به چرایی ساختن دوزخ. این پاسخ هر چه باشد اما خود آغاز پرسشی‌ست برای همه، قربانی و ناظر و شاهد، چگونه زیستن در دوزخ دیگران را پذیرفتیم؟ شاید در تلاش برای حفظ میراث جمعی دانستن و آنگاه که دانسته هامان را مستند کنیم، پاسخ را بیابیم. دفاع از حق دانستن دفاعی فردی نیست. شاید اولین جلوه آن دفاع از حق فردی خود برای دانستن باشد. اما آنجا که امری "عمومی" طرح است، چون وقایع تاريخی در یک کشور که به سرنوشت همگان وابسته است. (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS