برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 ژوئيه 2008
در ادامه گزارش های مربوط به قتل عام ٦٧، بیداران مصاحبه ای دارد با یکی از بازماندگان کشتار زندانیان در شیراز. او مایل است خود را به نام دوست اعدام شده اش، جهانگیر اسماعیلی پور معرفی کند. او در باره خود می گوید: نخستین بار در بهار ١٣٥٩ دستگیر شدم. در همین سال دو بار دیگر به اتهام شرکت در تظاهرات و نیز فروش و نگهداری نشریه دستگیر شدم و چون تعهد ندادم به شش ماه حبس محکوم شدم. بار دیگر در سال ١٣٦١ دستگیر و به اتهام فعالیت و همکاری با یکی از سازمان های چپ دستگیر و به ده سال حبس محکوم گردیدم. تمام این دوره ها را در زندانهای شیراز گذراندم؛ دوران بازجوئی را در (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS