برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
7 اوت 2003
به نقل از کتاب زندان جلد اول( نشر نقطه 1377) سرسخن "نظام زندان هر حکومتي به فشرده ترين و برهنه ترين شکل، درون مايه آن حکومت را باز مي تاباند، و ويژه گي هايش را. بدين معنا که هر حکومتي مي تواند با دستي باز و بي دست انداز، نظم و مناسبات دلخواهش را در زندان برقرار کند." (1) آن چه نلسون مندلا- و نيز ديگران- درباره ي سرشت زندان و پيوند آن با درون مايه و ويژگي حکومت ها گفته اند را مي شود هم چون قاعده اي عام و کلي دريافت. قاعده ي کلي اي که مي تواند همچون کليد درک مشخص ساخت و بافت زندان جمهوري اسلامي و نظام حاکم بر آن به کار رود. اما زندان جمهوري اسلامي نيز (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS