برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 سپتامبر 2008
در شمارۀ گذشته و به دنبال مسائل فنی که در مرحلۀ ویرایش و آماده سازی "بیداران" پیش آمد قسمت دوم مصاحبۀ منیرۀ برادران با ناصر پاکدامن به صورتی نامناسب و نا مفهوم و پیش از اتمام ویرایش منتشر شد. با پوزش از دوست ارجمند آقای پاکدامن و خوانندگان، دراین شماره متن کامل و تصحیح شدۀ این قسمت از مصاحبه تجدید چاپ می شود. بیداران" در اواخر اسفند ١٣٥٦ و نوروز ١٣٥٧ در زندان قصر، زندانیان سیاسی برای خواسته هاشان دست به اعتصاب غذا زدند. محمد اعظمی که یکی از نمایندگان اعتصابیون بود، در نشریه نقطه (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS