بیداران

برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 سپتامبر 2008
تجربه‪ی تلخ این سال‪ها به من آموخته است که چرایی و حقانیت نه در نتیجه‪ی عمل که در خود همین پایداری تکرار است. در صیقل حافظه جمعی و درعصیانی که درتکراربیان این درد دوباره و دوباره زایش می یابد. برای من تنها دست مایه‪یی که ملموس می ماند، خود این عصیان است. سرباززدن از پذیرش چارچوب‪های تحمیلی قدرت و قرائت‪های حکومتی از واژه‪ها و مفهوم‪ها. همین عصیان است که درد را به تسلای دروغین زمان نمی سپارد. نزدیک به ١٠ سال از فاجعه‪ی قتل‪های سیاسی‪ پاییز ٧٧ می گذرد. ١٠ سال پر از تلاش، ایستادگی و یادآوری، ١٠ سال پراز شکست. شرکت در این نشست را مجالی دانستم برای ساختن (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS