برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
11 اكتبر 2008
دستاورد های حقوق بين الملل به سوی لغو جهاني مجازات اعدام به پيش مي رود و دولت ها را در راستای لفو اين مجازات تشويق مي کند. اعدام : مجازاتي ظالمانه، غير انساني و موهن است مجموعه ای از مقالات در باره لغو مجازات اعدام بیشتر ایرانی‌ها با مجازات اعدام مخالفند اعدام در ايران؛ اجرای شريعت يا پيروی از حقوق بشر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام ١٠ وضعيت اعدام در ايران گزارش سال ١٣٨٧

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS