برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
11 اكتبر 2008
طاهره خرمی در سال ١٣٦٧ در زندان نبود، اما دارای اطلاعاتی است در باره زنانی که در آن سال در این زندانها اعدام شدند. وی در معرفی خودش می گوید: در مهر ماه سال ١٣٦٠ به خاطر هواداری از مجاهدین در ایلام دستگیر شدم. بمدت سه سال در زندانهای ایلام و دیزل آباد کرمانشاه بودم. در سال ١٣٦٣ آزاد شدم و بعد از مدتی فعالیت در ایران به قرارگاه مجاهدین در عراق رفتم. من در سال ٦٧ در زندان نبودم. ولی در جبهه دیگری شاهد کشتار بودم. بعد از پذیرش قطعنامه ٥٩٨، مجاهدین به ایران حمله کرد. در آن عملیات نسلی قطع عام شد. نسلی آن طرف و نسلی این طرف. از زنانی که با شما زندانی بودند، (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS