برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
13 اكتبر 2008
با طرح های از مینو خواجه الدین و حسین رازقی به مناسبت ١٠ اکتبر، روز جهانی پیکار علیه مجازات اعدام نگاهی به مجازات اعدام و برخی آمارها بیش از دو سوم کشورهای دنیا، یعنی ١٣٧ کشور، تا تاریخ ٣١ ژوئیه ٢٠٠٨ مجازات اعدام را در عمل یا در قانون الغا کرده اند. ٩٢ کشور مجازات اعدام را برای تمامی جرائم الغا کرده اند. ١١ کشور مجازات اعدام را برای تمامی جرائم الغا کرده اند, به جز جرائم خاص از جمله در زمان جنگ ٣٤ کشور بالقوه اعدام را ملغی کرده اند بدین معنی که گرچه اعدام در قوانین این کشور ها پیش (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS