برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
1 نوامبر 2008
مهناز قزلو از زندانیان دهه ٦٠، که در حال نوشتن خاطرات خود است، مایل است که نوشته اش بصورت سلسله وار در سایت بیداران درج شود. بیداران، که یکی از اهداف مهمش ثبت و انتشار اسناد و گزارشهای مربوط به زندان و نقض حقوق بشر است، از چنین پیشنهاداتی استقبال می کند. مهناز قزلو در معرفی خویش می نویسد: در شهريور ماه سال شصت توسط كميته منطقه سيزده ميدان فردوسي تهران دستگير شدم. مجددا در سال شصت و سه توسط كميته مركزي منطقه يك تهران دستگير و به اوين منتقل شدم. حكم اوليه ام اعدام و سپس به پانزده سال تخفيف يافت. در سال هفتاد و هشت به علت تلاش براي خروج از كشور توسط كميته (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS