برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
1 نوامبر 2008
شهرکوچک شما لی ما لنگرود نیزازاین کُشتار نفرت انگیز و هولناک بی نصیب نماند. من نیز چون دیگر همشهریانم این جوانان پاک باخته را می شناختم. آنچه که قطعی است ؛ هیچ یک از اینان برای منافع شخصی شان به رودررویی با نظام برنخواسته بودند. بلکه دفاع از منافع مردمان و ایستادگی در برابر نظام های انسان ستیز، موجب قتل آنان گردید . تقدیم به : دختران و پسران، همسران و برادران، خواهران و مادران، پدران وهمشهریانم بقول شاملوی بزرگ : برای آنان که عشق شان زندگی است .... و نه آن دیگرانی که می سازند دشنه (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS