برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
30 اكتبر 2008
"شاهدان چشمبند زده"، که خود هم قربانی و هم شاهد ماجراهاي زندان بوده‌اند ، با طرح اين مساله كه رويكرد حاكمان ايران به مذهب براي تشديد اعمال خشونت در زندان، ويژگي زندان‌ حكومت اسلامي است، به شرح نظرات و تجارب خود مي پردازند شاهدا ن چشمبند زده" ‍ فيلم مستند ي است که قصه گويان آن سال‌ها در سيا هچال های جمهوری اسلامی بسر برده اند. "شاهدان چشمبند زده"، که خود هم قربانی و هم شاهد ماجراهاي زندان بوده‌اند ، با طرح اين مساله كه رويكرد حاكمان ايران به مذهب براي تشديد اعمال خشونت در زندان، ويژگي زندان‌ حكومت اسلامي است، به شرح نظرات و تجارب خود مي پردازند و گوشه‌هاي (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS