برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
2 اكتبر 2003
(گزارش زندان) اين نوشته گزارش مشاهدات من در زندان های جمهوری اسلامی است و روشن است كه به دوره زندان من و بندهايی كه در آنها به سر برده ام محدود می شود. اين را هم می دانم كه از عهدهء بيان كامل همين جزء كوچك نيز برنيامده ام. هرچه هست، گوشه ای از واقعيتی است كه در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد، و بيان همين واقعيت انگيزه اصلی من برای نوشتن آن بوده است. تنها كوشش كرده ام كه جز آنچه خود ديده ام و جز به همان گونه كه ديده ام چيزی ننويسم. اين نوشته را كاستی بسيار است، اما افزوده ای در كار نيست. پ. ع. ما را دسته جمعي به راه انداختند و وارد حياط اوين كردند. من (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS