برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
2 اكتبر 2003
متن فوق مقاله ای از روبرت مئنارد است که برای مطبوعات کانادايي در باره ی پرونده ی زهرا کاظمي نوشته شده است. به نقل از LE DEVOIR بيل گراهام حق دارد که خشمگين باشد، رژيم جمهوری اسلامي همه ی دنيا را به مسخره گرفته است. ازخانواده ی کاظمي و دولت کانادا تا همه ی کساني که مي خواهند بدانند: که بطور واقعي در فاصله ی 23 تا 24 ژوئن در تهران چه گذشته است. بيش از پنجاه روز پس از مرگ خبرنگار ايراني تبار کانادائي، واپس گرا ترين و سنتي ترين آيت الله های ايران، يعني همانها که کنترل قوه قضاييه را در دست دارند، پيشرفت پرونده را مسدود کرده اند. و اين کار را هم عامدانه (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS