برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
2 اكتبر 2003
به نقل از نقطه شماره 6 ويژه نامه شکنجه و زندان اگر نيک بنگريم مي بينيم که ما به مثابه ي افراد در برابر دولت ناتوانيم، در برابر قدرت بهم پيوسته ي ارتش ها و دولت ها؛ در برابر صداهايي که در خيابان فرمان ايست به ما مي دهند. يا دستور مي دهند که دگمه ي درباز کني را بفشاريم و بگذاريم بيايند به طبقه ي بالا. و وقتي گروهي که براي بازداشت مان آمده، دم در است، ديگر مجال فکر کردن به شکل هاي ممکن مخالفت سازمان يافته نيست. اما دانش شکنجه هم خود عملي ست سياسي؛ به همان گونه که بي خبري از آن و سکوت در برابرش پيامدي سياسي دارد. سخن گفتن از آنچه ناگفتني است، آغاز عمل است. (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS