برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
2 اكتبر 2003
پس از انقلاب ، در كشور ما جناياتي رخداده است ، كه در تاريخ معاصر صد سال اخير ايران مانندي ندارد. تمامي كساني كه در نهادهاي قدرت شركت داشته اند ، سهمي از اين جنايات را به گردن دارند. ناپيگيري نيروهاي بشردوست و آزاديخواه چه در درون ايران و چه در برون ، موجب شده است. جمهوري اسلامي نه تنها حاضر به هيچگونه اعترافي درباره اين كشتارها نيست كه تازگي از آنها دفاع و اعدام زندانيان سياسي را نيز بر حق هم مي داند. كمترين كاري كه ايرانيان آزاديخواه و بشردوست، براي اين به خون خفتگان ِ بيدادگري استبداد اسلامي مي توانند انجام دهند، كشاندن جمهوري اسلامي به دادگاهي بين (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS