برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
2 اكتبر 2003
امروز دوره ی روايتگری شاهد به پايان رسيده است و روايتگری شاکي بايد آغاز شود. دادخواهي گامي عملي در اين مسير است و بدين منظور بايد به دادگاه های محلي در ايران شکايت برد. با سلام و تشکر از برگزارکنندگان اين مراسم که به من اجازه دادند امشب در حضور شما باشم و موضوعي را که چند سالي ست در ميان بخشي از خانواده هاي قربانيان فاجعه ملي کشتار زندانيان سياسي در زندانهای جمهوری اسلامي ايران از ۱٣٦٠ و به ويژه قتل عام سال ۱٣٦٧، مورد بحث قرار گرفته است. با شما در ميان بگذارم. معمولا رسم بر اين است که سخنران در آغاز بگويد "من سخنران خوبي نيستم"! البته با کمي شکسته نفسي! (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS