برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
2 اكتبر 2003
شرایط برای طرح دعوای رسمی برعلیه مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با نقص حقوق زندانیان سیاسی و به ویژه اعدام شدگان وجود دارد. این تلاش میتواند و لازم است با مبارزات سیاسی و مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی در حال حاضر پیوند برقرار نماید. پس از خرداد شصت که تقابل رودرو میان دگراندیشان و جمهوری اسلامی، شدت گرفت و جمهوری اسلامی بدون محابا، اقداماتی گسترده را برای سرکوب نیروهای مخالف، اعم از مسلح و غیر مسلح، برانداز یا غیر برانداز آغاز نمود، مسئله توسل جستن به طرح شکایت و درخواست رعایت کردن حقوق زندانیان سیاسی به کارزاری جدی بدل گردید. این کارزار بدون (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS