برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
2 اكتبر 2003
نامه ی اول به حسن حبيبي وزير دادگستری در ١٣٦٧ نامه ی دوم به سيد محمد خاتمي اول بار در١٣٧٧ و برای بار دوم در -١٣٨٢ نامه سوم به گزارشگران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در بهمن ١٣٨١ نامه خانواده ها که در تحصن مقابل دادگستری تهران در دی ماه شصت و هفت به مقامات قضايي ايران داده شده است آقای دکتر حبیبی وزیر دادگستری شما را به عنوان وزیر "داد"گستری جمهوری اسلامی مورد خطاب قرار میدهیم. در ماههای اخیر اقدامات هولناکی در زندانهای کشور ما بوقوع پیوسته است. اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی که اکثر قریب به اتفاق آنان قبلا محاکمه شده و حکم دریافت کرده و (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS