برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
29 نوامبر 2003
ارسال تعداد بسياري نامه، وصيت نامه و زندگي نامه، انگيزه ما براي اين چند خط بود تا بگوييم بيداران به عنوان بخشي از خانواده ها ی قربانيان، ثبت و انتشار اين مجموعه را همانگونه که پيشتر گفته ايم، وظيفه خود مي داند. اين وظيفه حافظه است و نه فقط به منظور جمع آوری اسناد فاجعه که سوی ديگر فاجعه، فاجعه فراموشي انسان است. قرباني انساني ست که ........... قرباني در فرهنگ لغت به معناي "کشتن جانداري درراه خدايان، فداکردن به منظوري مذهبي و خداپسندانه" آمده است. اما وقتي از قربانيان سياست خشونت و نقض حقوق انساني سخن مي گوييم و به ويژه در باره ی آنهايي که در اين رابطه (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS