برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
29 نوامبر 2003
فصل دوم کتاب روانشناسي شکنجه منيره برادران انتشارات باران ١- گناه در اسلام و مفهوم سياسي در اسلام گناه نقش مهمي در وابستگي انسان به خدا، امامان و حاکمان ديني دارد. انسان، حتي مومن ترين آن، هميشه بايد مديون باشد. در اسلام نه تنها بسياري لذائذ جهاني گناه يا مکروه شمرده مي شود، بلکه آئين اعتراف، آن گونه که در مسيحيت وجود دارد و مي تواند فرد مومن را از بار گناهانش سبک سازد، وجود ندارد. بسياري از اين گناه ها براي هر انسان عادي و طبيعي اجتناب ناپذير است. پس آن چه در خفا صورت مي گيرد، يا احساس گناه و خوار شمردن خود و ديگران همراه است در واقع احساس دائم گناه (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS