بیداران

برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
29 نوامبر 2003
"بچه ها" در اين آرژانتين زير سايه ي وحشت و ترور، و فراموشي به دنيا آمده اند. در کشوري که مادراني که خواهان مطلع شدن از وضعيت فرزندان قرباني ترور دولتي شان بودند را "ديوانه" خطاب مي کردند. بسياري از اين "بچه ها" توسط مادر و يا پدر بزرگ، عمو و يا عمه و خاله و حتا همسايه بزرگ شده اند. آنها حافظان حافظه هستند. "اي خوس" *.I.J.O.S ، "بچه ها" نام انجمن فرزندان تبعيديان و پناهندگان و "ناپديد"شدگان است، در آرژانتين بعد از دوره ي سرکوب، به تعقيب شکنجه گران از مجازات گريخته مي پردازند و زندگي را برايشان به جهنم تبديل مي کنند. دويست متر بيش از رسيدن به خانه ي (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS