برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
29 نوامبر 2003
در رابطه با اسناد بايد اشاره کنيم که به دليل گستردگي و پراکندگي شان جمع آوری همه ی آنها برای ما غيرممکن بود. طي ١٧ سال گذشته به بند کشيدن ها، شکنجه و کشتار ابعادی فرای تصور انساني يافته است. گروه ها، احزاب، افراد و تشکل های مختلف در خارج از کشور هر کدام سهمي در انتشار گزارش های اين جنايت ها داشته اند، کار جمع آوری ما در اين زمينه تنها نمونه وار بوده و به هيچ وجه تمامي آن اسناد را در بر نمي گيرد. ما اميدواريم اين کار آغازی باشد و يا پيشنهادی برای حرکت در اين راستا و ثبت آن در تاريخ. مقدمه در حکومت های استبدادی زندان به تنهایي يک وسيله نيست ، نهادی ضروری (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS