برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
22 فوريه 2004
مشکل جمهوري اسلامي با اين و يا آن بند ماده ي اعلاميه جهاني بشر و ميثاق هاي آن نيست که با اصلي ترين ويژگي حقوق بشر يعني جهانروايي بودن آن است. اصلي که انسان را نه در رابطه با تبعيت از يک دولت يا مذهب" يا نژاد و رنگ" که "بشر" را خارج از مرزهاي جغرافيايي" سياسي" ايدئولوژيک... و انسان را به همان مفهوم انسان بودن، داراي "حقوق" مي داند و کرامت انساني را ارج مي نهد. حقوق بشر "آمريکايي- صهيونيستي"! از همان فرداي انقلاب، که اعدام هاي دسته جمعي در پشت بام محل اقامت آيت اله خميني آغاز شدند ،سازمان هاي جهاني مدافع حقوق بشر در اعتراض به اين کشتارها، به محکوم کردن (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS