برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
22 فوريه 2004
در سال 67 که نامه خطاب به دکتر حبیبی، وزیر وقت دادگستری، در اعتراض به کشتار زندانیان سیاسی در "تابستان 67" را مینوشتیم و بعدها در نامه های دیگری که به همین منظور تنظیم شده بود، با توجه به تعاریفی که از ژنوساید (نسل کشی یا کشتار دسته جمعی) در اختیار داشتیم و بدون توجه به متن تصویب شده "کنوانسیون منع و مجازات جنایت ژنوساید"، این جنایت را نسل کشی نامیدیم. این عبارت انتخابی دقیق برای جنایت انجام شده نبود و دقیق تر آن بود که بر اساس مباحثات انجام گرفته و تعاریف دقیقی که موجود است، آنرا "ژنوساید سیاسی" مینامیدیم. تلاش زیادی در جریان است تا پرونده این جنایت گشوده (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS