برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
29 مه 2004
با اين همه، پيچيدگي موقعيت انساني، راه گريزي براي ناانسان ها نيست. من وقتي به آن مسئول ها و رهبرهايي که آن جا بازجويي ها را کنترل مي کردند، و خيلي خيلي سمج تر از بازجو مچ آدم را مي گرفتند، فکر مي کنم. مي بينم نمي توانم آن ها را انسان به حساب بياورم. من خوم مي گويم قضاوت سخت است. اما آن همراهي سفت و سخت شان با بازجوها، با آن قاطعيتي که در نگاه شان بود.آن سرسختي بازجويانه اي که بازجوها هم به گردش نمي رسيدند. و حفظ موقعيت رهبري شان توي زندان، اين اجازه را به من مي دهد که قضاوت شان کنم. من آن ها را قضاوت مي کنم؛ من آن ها را هيچ وقت نمي بخشم که ذره اي شرف در (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS