برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 سپتامبر 2004
عرقریزان روح بی پایان است. بلند می شوم و عرق پیشانی ام را پاک می کنم. مثل سگ عرق از چهاربند بدنم سرازیر است. بر صفحه ی رایانه ام چه می گذرد؟ بریده ی ویدیویی بسیار بربرمنشانه است. تصویر اعدام نیکلاس برگ و آن کره ای بخت برگشته که نامش را هم نمی توانم تلفظ کنم. تلویزیون ابتدای فیلم ها را نشان می داد. در اینترنت سربریدن ها و نعره های از جان برآمده را هم می توان دید و شنید. جلادان با تلاش بی نظیری می کوشند تا سر قربانی را از تن جدا کنند. کارد تیز در این جا نعمتی است برای قربانی.آنها نعره می کشند و بر زمین سرد جان می دهند. صورت های از ترس خشک شده ، چرخش سر بریده (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS