برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
26 سپتامبر 2004
آیا پرونده اعدامهای وحشیانه ی زندانیان سیاسی دردهه ی ٦٠ و همچنین پرونده ی کشتارتابستان ٦٧ گشوده خواهد شد؟ آیا مرجعی بین المللی صلاحیت رسیده گی به دادخواهی بازماندگان را دارد؟ امسال نیزدرشانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران درگردهمایی های ایرانیان درسراسرجهان مجددا به خواست تشکیل یک دادگاه بین المللی رسیده گی به جنایت برعلیه بشریت توسط جمهوری اسلامی تاکیدشد. بمنظور اطلاع وشناخت ازامکانات ومحدودیت های حقوق بین الملل نظر دو صاحب نظر و حقوق دان در اینجامنعکس است . این گفتگو ها تلفنی صورت گرفته ومتن آن با کمترین تغییراتی بصورت نوشتار دراختیار سایت (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS