برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
26 سپتامبر 2004
بیداران با وقوف کامل به اهمیت طرح شکایت بر علیه عاملین و آمرين این جنایتها، باور دارد که خانواده های اعدام شدگان دارای حقوقی هستند که در تمام این سالها به شکلی منظم و مداوم، پایمال شده است که وابستگی های سیاسی قربانیان، نمیتواند توجیهی برای آن باشد. خانواده های قربانیان، با ارسال درخواستهای مکرر برای مسئولان دولت جمهوری اسلامی، از جمله خاتمی، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق خویش شده اند که تا امروز پاسخی از طرف مسئولان به این درخواستها داده نشده است. این خواسته ها عبارتند از: ١- اسامی، زمان فوت و محل دفن همه اعدام شدگان را به اطلاع خانواده آنان برسانند (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS