بیداران

برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
21 سپتامبر 2004
ترجمه ترانه زيبای " مادر ، با من سخن بگو " را تقديم ميکنم به مادران هميشه چشم به راه ِ زندانيان سياسی ــ که با فتوای خمينی ، در سال شصت و هفت ، دسته دسته به خاک و خون غلطيدند . آنان مرگ روی پاها را َبر زندگی روی زانوها ترجيح دادند و چون ُحر ، آزادگی پيشه کردند و بارها همچون سيد فخر طاهری و اسفنديار قاسمی آواز َسر دادند : ايران ، ُبَود لبريز از مهرت وجودم ترانه قديمی " مادر ، با من سخن بگو " را " والنتينا ـ تالکو ُنوا " اجراء نموده است. مادر ، زمان ِ درازی ست که از ُدوران ِ کودکی و آن شب ها که َبر گهواره ام َخم ميشدی و لالائی می خواندی ــ گذشته است آخ ! (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS